User Tools

Site Tools


12856-palmas-de-monte-alto-la-gi

Palmas de Monte Alto là một đô thị thuộc bang Bahia, Brasil. Đô thị này có diện tích 2789,417 km², dân số năm 2007 là 19823 người, mật độ 7,1 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
12856-palmas-de-monte-alto-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)