User Tools

Site Tools


12860-palmeir-ndia-la-gi

Palmeirândia là một đô thị thuộc bang Maranhão, Brasil. Đô thị này có diện tích 525,633 km², dân số năm 2007 là 18119 người, mật độ 34,47 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
12860-palmeir-ndia-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)