User Tools

Site Tools


12862-palmeira-do-piau-la-gi

Palmeira do Piauí là một đô thị thuộc bang Piauí, Brasil. Đô thị này có diện tích 2021,228 km², dân số năm 2007 là 5018 người, mật độ 2,48 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
12862-palmeira-do-piau-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)