User Tools

Site Tools


12863-palmeira-dos-ndios-la-gi

Palmeira dos Índios là một đô thị thuộc bang Alagoas, Brasil. Đô thị này có diện tích 460,61 km², dân số năm 2007 là 69058 người, mật độ 149,93 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
12863-palmeira-dos-ndios-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)