User Tools

Site Tools


12865-palmeirais-la-gi

Palmeirais là một đô thị thuộc bang Piauí, Brasil. Đô thị này có diện tích 1360,307 km², dân số năm 2007 là 13721 người, mật độ 10,09 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
12865-palmeirais-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)