User Tools

Site Tools


12866-palmeiras-de-goi-s-la-gi

Palmeiras de Goiás là một đô thị thuộc bang Goiás, Brasil. Đô thị này có diện tích 1523,683 km², dân số năm 2007 là 18699 người, mật độ 12,1 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
12866-palmeiras-de-goi-s-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)