User Tools

Site Tools


12868-palmeirina-la-gi

Palmeirina là một đô thị thuộc bang Pernambuco, Brasil. Đô thị này có diện tích 200,5 km², dân số năm 2007 là 8454 người, mật độ 42,16 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
12868-palmeirina-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)