User Tools

Site Tools


12870-palmin-polis-la-gi

Palminópolis là một đô thị thuộc bang Goiás, Brasil. Đô thị này có diện tích 387,693 km², dân số năm 2007 là 5236 người, mật độ 9,1 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
12870-palmin-polis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)