User Tools

Site Tools


12871-palmitinho-la-gi

Palmitinho là một đô thị thuộc bang Rio Grande do Sul, Brasil. Đô thị này có diện tích 144,046 km², dân số năm 2007 là 6905 người, mật độ 47,94 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
12871-palmitinho-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)