User Tools

Site Tools


12892-pantano-grande-la-gi

Pantano Grande là một đô thị thuộc bang Rio Grande do Sul, Brasil. Đô thị này có diện tích 847,613 km², dân số năm 2007 là 9816 người, mật độ 11,58 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
12892-pantano-grande-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)