User Tools

Site Tools


12898-papanduva-la-gi

Papanduva là một đô thị thuộc bang Santa Catarina, Brasil. Đô thị này có diện tích 759,832 km², dân số năm 2007 là 17258 người, mật độ 22,7 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
12898-papanduva-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)