User Tools

Site Tools


12921-papilio-dravidarum-la-gi

Papilio dravidarum là một loài bướm thuộc họ Bướm phượng (Papilionidae). Loài Papilio dravidarum được mô tả năm 1880 bởi Wood-Mason. Loài bướm Papilio dravidarum sinh sống ở Tây Ghats của Ấn Độ[1].

12921-papilio-dravidarum-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)