User Tools

Site Tools


12944-papilio-laglaizei-la-gi

Papilio laglazei là một loài bướm thuộc họ Bướm phượng (Papilionidae). Loài Papilio laglaizei được mô tả năm 1877 bởi Depuiset. Loài bướm Papilio laglaizei sinh sống ở New Guinea [1]. Nó là loài bắt chước loài Alcides agathyrsus. Ấu trùng ăn loài Litsea.

Alcidis agathyrsus, top & Papilio laglaizei
12944-papilio-laglaizei-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)