User Tools

Site Tools


12984-papilio-thuraui-la-gi

Papilio thuraui là một loài bướm thuộc họ Bướm phượng (Papilionidae). Loài Papilio thuraui được mô tả năm 1900 bởi Karsch. Loài bướm Papilio thuraui sinh sống ở [2]. Ấu trùng ăn các loài Toddalia, gồm cả T. asiatica.

  • Papilio thuraui thuraui (southern Tanzania, northern Malawi)
  • Papilio thuraui cyclopis Rothschild & Jordan, 1903 (Malawi, Zambia)
  • Papilio thuraui occidua Storace, 1951 (Congo Republic, Malawi, north-eastern Zambia)
  • Papilio thuraui heathi (Hancock, 1984) (Malawi)
  • Papilio thuraui ngorongoro (Hancock, 1984) (northern Tanzania)
  • Papilio thuraui viphya (Hancock, 1984) (Malawi)
12984-papilio-thuraui-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)