User Tools

Site Tools


12996-paquet-la-gi

Paquetá là một đô thị thuộc bang Piauí, Brasil. Đô thị này có diện tích 448,457 km², dân số năm 2007 là 4555 người, mật độ 10,16 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
12996-paquet-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)