User Tools

Site Tools


13013-paraibano-la-gi

Paraibano là một đô thị thuộc bang Maranhão, Brasil. Đô thị này có diện tích 530,5 km², dân số năm 2007 là 19560 người, mật độ 36,87 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
13013-paraibano-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)