User Tools

Site Tools


13020-parana-ba-la-gi

Paranaíba là một đô thị thuộc bang Mato Grosso do Sul, Brasil. Đô thị này có diện tích 5402,778 km², dân số năm 2007 là 38692 người, mật độ 7,16 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
13020-parana-ba-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)