User Tools

Site Tools


13021-parana-ta-la-gi

Paranaíta là một đô thị thuộc bang Mato Grosso, Brasil. Đô thị này có diện tích 4830,143 km², dân số năm 2007 là 11540 người, mật độ 2,39 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
13021-parana-ta-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)