User Tools

Site Tools


13024-paranaiguara-la-gi

Paranaiguara là một đô thị thuộc bang Goiás, Brasil. Đô thị này có diện tích 1153,786 km², dân số năm 2007 là 8719 người, mật độ 7,6 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
13024-paranaiguara-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)