User Tools

Site Tools


13026-paranatama-la-gi

Paranatama là một đô thị thuộc bang Pernambuco, Brasil. Đô thị này có diện tích 272,79 km², dân số năm 2007 là 11245 người, mật độ 41,22 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
13026-paranatama-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)