User Tools

Site Tools


13031-paranhos-la-gi

Paranhos là một đô thị thuộc bang Mato Grosso do Sul, Brasil. Đô thị này có diện tích 1302,138 km², dân số năm 2007 là 11101 người, mật độ 8,53 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
13031-paranhos-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)