User Tools

Site Tools


13041-parazinho-la-gi

Parazinho là một đô thị thuộc bang Rio Grande do Norte, Brasil. Đô thị này có diện tích 274,668 km², dân số năm 2007 là 4580 người, mật độ 16,7 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
13041-parazinho-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)