User Tools

Site Tools


13046-parelhas-la-gi

Parelhas là một đô thị thuộc bang Rio Grande do Norte, Brasil. Đô thị này có diện tích 513,052 km², dân số năm 2007 là 20608 người, mật độ 40,2 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
13046-parelhas-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)