User Tools

Site Tools


13056-parna-ba-la-gi

Parnaíba là một đô thị thuộc bang Piauí, Brasil. Đô thị này có diện tích 435,564 km², dân số năm 2007 là 140737 người, mật độ 323,11 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
13056-parna-ba-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)