User Tools

Site Tools


13057-parnagu-la-gi

Parnaguá là một đô thị thuộc bang Piauí, Brasil. Đô thị này có diện tích 3284,562 km², dân số năm 2007 là 10313 người, mật độ 3,14 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
13057-parnagu-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)