User Tools

Site Tools


13058-parnamirim-la-gi

Parnamirim là một đô thị thuộc bang Pernambuco, Brasil. Đô thị này có diện tích 2598,5 km², dân số năm 2007 là 19785 người, mật độ 7,61 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
13058-parnamirim-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)