User Tools

Site Tools


13059-parnarama-la-gi

Parnarama là một đô thị thuộc bang Maranhão, Brasil. Đô thị này có diện tích 3487,119 km², dân số năm 2007 là 34515 người, mật độ 9,9 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
13059-parnarama-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)