User Tools

Site Tools


13078-passa-e-fica-la-gi

Passa e Fica là một đô thị thuộc bang Rio Grande do Norte, Brasil. Đô thị này có diện tích 42,137 km², dân số năm 2007 là 9664 người, mật độ 229,3 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
13078-passa-e-fica-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)