User Tools

Site Tools


13082-passa-vinte-la-gi

Passa Vinte là một đô thị thuộc bang Minas Gerais, Brasil. Đô thị này có diện tích 245,649 km², dân số năm 2007 là 2082 người, mật độ 8,1 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
13082-passa-vinte-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)