User Tools

Site Tools


13084-passagem-franca-do-piau-la-gi

Passagem Franca do Piauí là một đô thị thuộc bang Piauí, Brasil. Đô thị này có diện tích 849,601 km², dân số năm 2007 là 4130 người, mật độ 4,86 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
13084-passagem-franca-do-piau-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)