User Tools

Site Tools


13085-passagem-franca-la-gi

Passagem Franca là một đô thị thuộc bang Maranhão, Brasil. Đô thị này có diện tích 1358,302 km², dân số năm 2007 là 15630 người, mật độ 11,51 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
13085-passagem-franca-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)