User Tools

Site Tools


13091-passos-maia-la-gi

Passos Maia là một đô thị thuộc bang Santa Catarina, Brasil. Đô thị này có diện tích 614,432 km², dân số năm 2007 là 4472 người, mật độ 9,6 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
13091-passos-maia-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)