User Tools

Site Tools


13108-patos-do-piau-la-gi

Patos do Piauí là một đô thị thuộc bang Piauí, Brasil. Đô thị này có diện tích 723,273 km², dân số năm 2007 là 6239 người, mật độ 8,63 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
13108-patos-do-piau-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)