User Tools

Site Tools


13113-patu-la-gi

Patu là một đô thị thuộc bang Rio Grande do Norte, Brasil. Đô thị này có diện tích 319,132 km², dân số năm 2013 là 12561 người, mật độ 39,3 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
13113-patu-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)