User Tools

Site Tools


13114-paty-do-alferes-la-gi

Paty do Alferes là một đô thị thuộc bang Rio de Janeiro, Brasil. Đô thị này có diện tích 319,103 km², dân số năm 2007 là 27766 người, mật độ 87 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
13114-paty-do-alferes-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)