User Tools

Site Tools


13117-pau-dos-ferros-la-gi

Pau dos Ferros là một đô thị thuộc bang Rio Grande do Norte, Brasil. Đô thị này có diện tích 259,96 km², dân số năm 2007 là 27663 người, mật độ 106,4 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
13117-pau-dos-ferros-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)