User Tools

Site Tools


13120-paudalho-la-gi

Paudalho là một đô thị thuộc bang Pernambuco, Brasil. Đô thị này có diện tích 270,35 km², dân số năm 2007 là 45805 người, mật độ 169,43 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
13120-paudalho-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)