User Tools

Site Tools


13126-paulistana-la-gi

Paulistana là một đô thị thuộc bang Piauí, Brasil. Đô thị này có diện tích 1751,993 km², dân số năm 2007 là 16904 người, mật độ 9,65 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
13126-paulistana-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)