User Tools

Site Tools


13131-paulo-lopes-la-gi

Paulo Lopes là một đô thị thuộc bang Santa Catarina, Brasil. Đô thị này có diện tích 450,372 km², dân số năm 2007 là 6215 người, mật độ 13,8 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
13131-paulo-lopes-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)