User Tools

Site Tools


13132-paulo-ramos-la-gi

Paulo Ramos là một đô thị thuộc bang Maranhão, Brasil. Đô thị này có diện tích 927,317 km², dân số năm 2007 là 14893 người, mật độ 16,06 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
13132-paulo-ramos-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)