User Tools

Site Tools


13140-pavlohrad-la-gi

Pavlohrad (tiếng Ukraina: Павлоград, tiếng Nga:) là một thành phố Ukraina. Thành phố thuộc tỉnh Dnipropetrovsk. Dân số theo điều tra năm 2001 là 118.816 người. Thành phố có diện tích km2.

Bản mẫu:Thành phố Ukraina

13140-pavlohrad-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)