User Tools

Site Tools


13150-pavussu-la-gi

Pavussu là một đô thị thuộc bang Piauí, Brasil. Đô thị này có diện tích 1494,687 km², dân số năm 2007 là 4284 người, mật độ 2,87 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
13150-pavussu-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)