User Tools

Site Tools


13176-pedra-branca-do-amapari-la-gi

Pedra Branca do Amapari là một đô thị thuộc bang Amapá, Brasil. Đô thị này có diện tích 9495 km², dân số năm 2007 là 4965 người, mật độ 0,5 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
13176-pedra-branca-do-amapari-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)