User Tools

Site Tools


13177-pedra-branca-la-gi

Pedra Branca là một đô thị thuộc bang Ceará, Brasil. Đô thị này có diện tích 1303,273 km², dân số năm 2007 là 41734 người, mật độ 32,02 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
13177-pedra-branca-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)