User Tools

Site Tools


13181-pedra-grande-la-gi

Pedra Grande là một đô thị thuộc bang Rio Grande do Norte, Brasil. Đô thị này có diện tích 221,429 km², dân số năm 2007 là 4407 người, mật độ 19,9 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
13181-pedra-grande-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)