User Tools

Site Tools


13182-pedra-lavrada-la-gi

Pedra Lavrada là một đô thị thuộc bang Paraíba, Brasil. Đô thị này có diện tích 351,688 km², dân số năm 2007 là 6573 người, mật độ 18,7 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
13182-pedra-lavrada-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)