User Tools

Site Tools


13183-pedra-preta-la-gi

Pedra Preta là một đô thị thuộc bang Mato Grosso, Brasil. Đô thị này có diện tích 4193,207 km², dân số năm 2007 là 15590 người, mật độ 3,72 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
13183-pedra-preta-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)