User Tools

Site Tools


13187-pedras-de-fogo-la-gi

Pedras de Fogo là một đô thị thuộc bang Paraíba, Brasil. Đô thị này có diện tích 401,12 km², dân số năm 2007 là 26111 người, mật độ 65,1 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
13187-pedras-de-fogo-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)