User Tools

Site Tools


13189-pedras-grandes-la-gi

Pedras Grandes là một đô thị thuộc bang Santa Catarina, Brasil. Đô thị này có diện tích 172 km², dân số năm 2007 là 4817 người, mật độ 28 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
13189-pedras-grandes-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)