User Tools

Site Tools


13191-pedreiras-la-gi

Pedreiras là một đô thị thuộc bang Maranhão, Brasil. Đô thị này có diện tích 288,507 km², dân số năm 2007 là 37008 người, mật độ 128,27 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
13191-pedreiras-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)